UTREDNINGEN ÖVER FÖRSÖRJNINGSBEREDSKAPSCENTRALENS VERKSAMHET GÄLLANDE UPPHANDLINGEN AV SKYDDSUTRUSTNING ÄR FÄRDIG

Försörjningsberedskapscentralens (FBC) upphandling av skyddsutrustning och upphandlingsprocesserna i anslutning till dem aktualiserades i offentligheten förra veckan. På torsdagen den 9 april begärde arbets- och näringsministeriet (ANM) att FBC lämnar en utredning över de upphandlingar av skyddsutrustning som behandlades i offentligheten. FBC:s styrelse beställde en separat utredning av upphandlingen av skyddsutrustning av KPMG Oy Ab, och centralen har också utrett ärendet internt. Utredningen har överlämnats till arbets- och näringsministeriet och den läggs även ut på FBC:s webbplats.

Till följd av coronavirusepidemin råder det rekordstor efterfrågan på skyddsutrustning. I praktiken försöker nästan alla länder skaffa så mycket varor som möjligt, så snabbt som möjligt. Försörjningsberedskapscentralen har under de undantagsförhållanden som coronaviruset orsakat tagit emot nya upphandlingsuppdrag som inte ingår i organisationens normala uppgifter. Utifrån social- och hälsovårdsministeriets (SHM) begäran har FBC under de senaste veckorna försökt med alla tillgängliga medel upphandla tillräckliga mängder skyddsutrustning.

Utredningens resultat

De begäran på upphandling av skyddsutrustning som framlagts har varit volymmässigt exceptionellt stora och tidtabellerna har varit strama. Enligt utredningen har FBC inte haft operativa förutsättningar att verkställa upphandlingarna av skyddsutrustning i enlighet med de stödbegäran som ministerierna lämnat. FBC:s operativa ledning har vid verkställandet av stödbegäran i betydande mån och upprepade gånger avvikit från upphandlingslagen och från de anvisningar som meddelas i FBC:s arbetsordning och ekonomistadga. FBC:s styrelse har inte varit informerad om de köp av skyddsutrustning som varit föremål för offentlighet innan köpen genomfördes.

I utredningen konstateras även att leverantörernas bakgrund inte kontrollerats i nödvändig omfattning vid upphandlingarna av skyddsutrustning.

Utöver denna separata utredning som gjorts på kort varsel kommer också en mer omfattande och heltäckande granskning att göras.

Försörjningsberedskapscentralens åtgärder för att korrigera de observerade bristerna

FBC har vidtagit snabba åtgärder för att korrigera de brister i verksamheten som lyfts fram i utredningen. FBC:s upphandlingsorganisation förstärktes redan före de upphandlingar som blev föremål för publicitet med experter från ANM, Strålsäkerhetscentralen STUK och Hansel samt genom interna förflyttningar inom FBC. FBC anlitar också extern sakkunskap i den omfattning som är nödvändig under undantagsförhållandena.

FBC köper en heltidsanställd chef för internkontroll som tjänst av en extern serviceleverantör. Denna person arbetar vid FBC tills vidare. Chefen för internkontroll stödjer verkställande direktören genom att övervaka verksamheten och utveckla förfarandena för riskhantering under undantagsförhållandena.

På sitt möte den 11 april 2020 beslutade FBC:s styrelse att tills vidare befria ledningsgruppens medlemmar Asko Harjula och Jyrki Hakola från arbetsskyldighet.

“Under de undantagsförhållanden som coronaviruset har orsakat är det nödvändigt att snabbt kunna reagera på den förändrade situationen och att vid behov ta emot uppdrag som inte ankommer på organisationen under normala förhållanden. FBC:s styrelse beslutade på sitt möte den 14 april 2020 att fastställa en preciserad upphandlingsanvisning som gäller upphandling i samband med coronavirussituationen. Under undantagsförhållanden, då riskerna är särskilt stora, gäller det att fästa ännu större uppmärksamhet vid en adekvat hantering av riskerna vid upphandlingar än normalt”, säger ordföranden för Försörjningsberedskapscentralens styrelse Ilona Lundström.

“Undantagsförhållandena utsätter alla aktörer i samhället för ett exceptionellt tryck. FBC:s personal har i regel utfört sin uppgift väl och den har förutsättningar att fullgöra sitt specialuppdrag med framgång, när de åtgärder som fokuserar på riskhantering och förstärkande av kompetensen som nämns ovan har slutförts. Vi gör nu allt som står i vår makt att återställa finländarnas förtroende för Försörjningsberedskapscentralen och för att i det svåra marknadsläget skaffa skyddsutrustning som har kritisk betydelse när det gäller att bromsa upp spridningen av epidemin och skydda vårdpersonalen”, konstaterar FBC:s tf. verkställande direktör Janne Känkänen.

Fortsatta åtgärder i fråga om de affärstransaktioner som behandlats i offentligheten

I offentligheten behandlades upphandlingar av skyddsutrustning som utförts utifrån stödbegäran av SHM. FBC har ingått avtal om upphandling av skyddsutrustning med både LDN Legal Partners Ltd och The Look Medical Care Oü, i enlighet med det som meddelats tidigare. Köpesumman för LDN Legal Partners del var 4 980 000 €, som betalts ut i sin helhet, medan köpesumman för The Look Medical Care Oü:s del var 5 310 000 €, av vilket 2 655 000 € har betalts ut. Den utbetalda köpesumman har frysts. Enligt den utredning som Försörjningsberedskapscentralens styrelse fått är dessa de enda affärstransaktionerna som gjorts med dessa aktörer.

I fråga om upphandlingen av skyddsutrustning av LDN Legal Partners Ltd har till värdet cirka en tredjedel av de produkter som upphandlingen omfattade levererats. Enligt den utredning som styrelsen fått verkar det som om det förekommit fel i både varornas kvalitet och mängd i den leverans som kom till Finland den 7 april 2020. FBC har vidtagit åtgärder för att delvis häva köpet. Centralen yrkar på återbetalning av prestationen till den del som gäller varor som inte levererats samt på nedsättning av priset på de defekta varorna. FBC har dessutom lämnat en utredningsbegäran till polisen.

Enligt den redogörelse som styrelsen erhållit motsvarade den levererade skyddsutrustningen inte innehållet i SHM:s stödbegäran och FBC:s beställning. De andningsskydd som kom till Finland uppfyllde inte standarderna för användning på sjukhus. De kan dock användas i omsorgsenheter och inom hemtjänster, där de har tagits i bruk.

FBC har tillställt The Look Medical Care Oü ett meddelande om hävning av köpet och yrkan på återbetalning av köpesumman. Grunden för hävning av affären är befarat avtalsbrott, som bygger på en uppdagad misstanke om penningtvätt och frysning av betalningen samt på att bolaget marknadsfört motsvarande produkter med förfalskat produktcertifikat. Skyddsutrustning har inte levererats till Finlands utifrån detta avtal. Företaget har bestridit att grund för hävning föreligger, och ärendet är stridigt. Företaget har sedermera framfört ett påstående om att det ovan behandlade avtalet med LDN Legal Partners Ltd också skulle ha ingåtts med The Look Medical Care Oü. Ärendet är stridigt också till denna del.

FBC:s styrelse konstaterar att det i enlighet med statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen (25.6.2008/455) är verkställande direktören som ska besluta om anskaffningar, försäljning, investeringar i anläggningstillgångar och andra ekonomiska förbindelser inom ramen för centralens budget och verksamhetsplan. FBC:s operativa ledning har således kunnat genomföra affärstransaktionerna i laglig ordning utan medverkan av FBC:s styrelse.

Ytterligare information:

Janne Känkänen
Tf. verkställande direktör (Operativ verksamhet)
Tfn 029 505 1012

Ilona Lundström
Ordförande för FBC:s styrelse (Styrelsens verksamhet)
Tfn 029 504 7186

Intervjuförfrågningar:
Emmi Laaksonen
Verkställande direktörens assistent
Tfn 029 505 1017

Meddelandet publicerades 14.4.2020 kl. 19.30 (på finska)