Tilläggsanskaffningar av skyddsutrustning förbättrar försörjningsberedskapen inom social- och hälsovården

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) börjar på begäran av social – och hälsovårdsministeriet (SHM) bereda ytterligare anskaffning av skyddsutrustning som är avsedd för personalen inom social – och hälsovården.

Syftet med tilläggsanskaffningen är att förbättra försörjningsberedskapen och stödja social – och hälsovårdstjänsternas upphandlingar.

SHM föreslår 6.8.2020 att följande anskaffningar skall verkställas

  • 60 miljoner kirurgiska maskar
  • 200 miljoner skyddshandskar
  • 5 miljoner multifunktionella skyddsvisir

Upphandlingarnas totala värde beräknas uppgå till högst 41 miljoner euro (exklusive mervärdesskatt).

Läget i fråga om skyddsutrustning är för närvarande relativt bra, men man måste förbereda sig på att coronavirusfallen ökar i hela Finland. Det är viktigt att aktörerna inom social – och hälsovården för egen del säkerställer att de har tillräckligt med skyddsutrustning och vid behov gör ytterligare anskaffningar.

Försörjningsberedskapscentralens roll är att komplettera upphandlingarna

Sjukvårdsdistrikten, kommunerna och privata företag inom social – och hälsovården genomför den största delen av de anskaffningar av skyddsutrustning som de behövs i Finland. Försörjningsberedskapscentralens (FBC) anskaffningar kompletterar dem.

Försörjningsberedskapscentralen upprätthåller för sin del en lägesbild av skyddsutrustningsläget under koronaepidemin och bedömer tillsammans med social – och hälsovårdsministeriet behovet av ytterligare anskaffningar. Utgående från bedömningen lämnar social – och hälsovårdsministeriet en begäran om upphandling till FBC.

Social – och hälsovårdsministeriet har gjort anskaffningsförslag och begärt att att FBC skall sköta anskaffning av skyddsutrustning och  från och med februari 2020. På basis av dessa upphandlingsförslag har FBC hittills gjort anskaffningar av skyddsutrustning för yrkesutbildade personer inom social – och hälsovården till ett belopp av sammanlagt ca 120 miljoner euro.

Efter våren har man i huvudsak kunnat övergå till normala transportrutter, dvs. tåg – och fartygstransporter, i stället för enbart flygtransporter. Också den inhemska produktionen har kommit igång väl och för produkterna har man ansökt om de certifikat som behövs eller sådan dispens som behövs inom social – och hälsovården.

Mer information:
Rain Mutka, direktör för enheten för upphandling av skyddsutrustning, tfn +358 50 559 1905

Länk till SHM:s pressmeddelande