Synpunkter på utveckling av försörjningsberedskapssamarbetet mellan Finland, Sverige och Norge

De ekonomiska beroendeförhållandena mellan Finland, Sverige och Norge är betydande. De tre nordiska länderna har således ett gemensamt intresse att säkra den ömsesidiga tillgången till varor och tjänster som är nödvändiga för samhällets livsviktiga funktioner.

Rapporten Critical Nordic Flows: Collaboration between Finland, Norway and Sweden on Security of Supply and Critical Infrastructure Protection, som publicerades 22 april 2020, ger synpunkter på hur Finland, Sverige och Norge kunde fördjupa sitt samarbete för att säkra de varu- och tjänsteflöden som är centrala för samhällets livsviktiga funktioner

Rapporten fokuserar på sex olika branscher: kommunikation och digitala nätverk, energi, livsmedel, finans, läkemedel samt logistik. Rapporten definierar preliminärt 28 områden vari samarbetet kunde utvecklas. Rapporten är ämnad som underlag och bakgrundsmaterial speciellt för beslutsfattare och experter.

Arbetet med rapporten inleddes som ett gemensamt projekt mellan de tre nordiska länderna i mars 2019. Från Finland deltog Försörjningsberedskapscentralen, från Sverige Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och. från Norge Ministeriet för handel, industri och fiske. I arbetet deltog även Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Sverige och Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) i Norge.