REGIONAL JÄÄTYVÄ 2019 -övning

REGIONAL JÄÄTYVÄ 2019 -övning

Samarbetet mellan myndigheterna och näringslivet vid störningar i eldistributionen testas i västra Finland 6–7.11.2019

I Seinäjoki-regionen övar olika aktörer att samarbeta vid en omfattande störning i eldistributionen som förorsakas av väder och som påverkar både det lokala och det riksomfattande elnätet. Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool svarar för genomförandet av övningen JÄÄTYVÄ 2019. I den omfattande övningen deltar aktörer från elförsörjningssektorn, myndigheterna och kommunerna i regionen. Övningen är synlig i västra Finland, men i praktiken stängs elen inte av under övningen.

Objektet för övningen JÄÄTYVÄ 2019 är en omfattande och långvarig störning i eldistributionen i stam- och distributionsnäten som orsakats av vädret. Störningen lamslår för en längre tid samhällets basfunktioner i västra Finland på distributionsområdena för Seiverkot Oy, Elenia Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab och Caruna Ab.

Många olika orsaker kan bidra till störningar i eldistributionen. Störningar kan uppkomma på grund av olika väderfenomen, terrordåd, cyberattacker, oaktsamhet, brist på kunskap eller på grund av olyckor. Störningarna kan vara långa, omfattande och ha långvariga konsekvenser. Beredskapen för varierande situationer förutsätter identifiering av olika störningssituationer, beredskapsplanering och omfattande övningar. Motståndskraften inom samhället och dess funktioner måste övas och utvecklas.

Övningens syfte är att förbättra samarbetet inom regionen vid allvarliga störningar

JÄÄTYVÄ-övningens syfte är att förstärka myndigheternas, kommunernas och företagens funktionsförmåga vid allvarliga störningar i eldistributionen. Med hjälp av övningen säkras och utvecklas även teknologins och kommunikationens funktion inom organisationer och externa intressegrupper.

Under övningen utreds hur samarbetet och kontaktsystemen mellan myndigheterna och näringslivet fungerar under långvariga elavbrott vid reparationsarbeten inom energisektorn och återställningen av eltillförseln samt vid enhetlig informering inom organisationerna och till intressegrupperna utanför organisationen. Dessutom testas kommunernas faktiska förmåga att fungera under exceptionella omständigheter.

Övningen är en fortsättning på övningen JÄÄTYVÄ 2017 i Norra Savolax

Övningen JÄÄTYVÄ 2019 är en fortsättning på övningsserien JÄÄTYVÄ. Den första nationella övningen i Kuopio-regionen genomfördes 2017 och skapade grunden för de regionala övningar som genomförs runt om i Finland under 2018–2019. 240 personer från de organisationer som är avgörande för samhället har deltagit i övningen och dess förberedelser.

Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool svarar för verkställigheten av JÄÄTYVÄ 2019. Följande aktörer deltar i övningen som inbjudna samarbetspartner: stamnätsbolaget Fingrid Abp, Försörjningsberedskapscentralen, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Ab, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoki stad, Södra Österbottens räddningsverk, Valio Ab och andra myndigheter och företag i regionen, till exempel telebolag.

Mer information om övningen:

Arto Pahkin, elcentralchef, Fingrid Abp
Ordförande för styrgruppen för övningen JÄÄTYVÄ
tfn 0400 756 146

Petri Nieminen, kraftsystemsombud, Försörjningsberedskapscentralen
tfn 029 505 1060

Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool leder företagsspecifik beredskapsplanering i kraftförsörjningen alltså i produktionen, överföringen och distributionen av energi. Vid sidan av planering är övning av samarbete av stor vikt. De tidigare övningarna för nätsammanbrott; TOUKO 2011, VALVE 2014 och JÄÄTYVÄ 2017 har visat att det finns behov av att utveckla beredskapen inom den kommunala och offentliga förvaltningen samt inom samarbetet mellan elbolagen och myndigheterna.