Försörjningsberedskapscentralen

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) är en institution inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde som har i uppgift att planera och operativt genomföra upprätthållandet och utvecklingen av landets beredskap. Försörjningsberedskapscentralens verksamhet leds av dess styrelse.

Verksamheten grundar sig på Försörjningsberedskapsfonden, som står utanför statens budget. Från denna fond finansieras säkerhetsupplagen och vissa reservarrangemang som utförts i syfte att trygga den tekniska infrastrukturen.

Utveckla samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet i frågor som gäller försörjningsberedskapen

Samarbetet mellan näringslivet och den offentliga förvaltningen har avgörande betydelse när det gäller att trygga försörjningsberedskapen. Försörjningsberedskapscentralen stöder detta samarbete bl.a. genom att utveckla redskap för kontinuitetshantering i företagen och ge företagen utbildning i användningen av dessa redskap, samt genom att genomföra gemensamma övningar för företagen och myndigheten och stöda och styra sektorerna och poolernas verksamhet.

Säkerställa funktionen hos tekniska system som är livsviktiga med tanke på försörjningsberedskapen

Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att i samarbete med andra myndigheterna och näringslivet säkerställa att de mest kritiska systemen för samhället fungerar i alla situationer. Därför planerar och finansierar Försörjningsberedskapscentralen bl.a. olika säkerhets- och reservarrangemang för datasystem, datakommunikation, finansbranschen och masskommunikation.

Trygga kritisk varu- och tjänsteproduktion samt sådan produktion som stöder det militära försvaret

Försörjningsberedskapscentralen stöder med tekniska och finansieringsmässiga arrangemang förutsättningarna för varu- och tjänsteproduktion som behövs vid undantagsförhållanden samt produktion som stöder det militära landsförsvaret. Inom detta område samarbetar Försörjningsberedskapscentralen med Försvarsmakten.

Sköta den obligatoriska upplagringen och skyddsupplagringen

Syftet med obligatoriska upplag är att trygga landets försörjningsberedskap vid allvarliga störningar i tillgången på importerade bränslen eller läkemedel. Målet med skyddsupplag är att trygga befolkningens försörjning och företagens produktionsverksamhet vid störningar i tillgången på nödvändiga råvaror och material. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att sörja för de praktiska åtgärderna i anslutning till upprätthållandet av dessa upplag.

Upprätthållandet av material i statliga säkerhetsupplag

Staten lagrar material i säkerhetsupplag för att trygga befolkningens försörjning och näringslivets verksamhet vid svåra kriser. Genom säkerhetsupplagen tryggas produktion som stöder energiförsörjningen, livsmedelshushållningen, hälso- och sjukvården samt landsförsvaret. Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att upprätthålla de material som ska lagras.