Lagstiftning

Statsrådet beslutar om de allmänna målen för försörjningsberedskapen med beaktande av befolkningens, näringslivets och försvarets behov. Kraven på beredskapens nivå beror på de hot och risker som riktas mot samhället. Det senaste beslutet om målen med försörjningsberedskapen gavs 2013.

Syftet med lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) är att vid undantagsförhållanden trygga de ekonomiska funktioner och de därtill hörande tekniska systemen som är nödvändiga för befolkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar, dvs. försörjningsberedskapen. Med denna lag grundades Försörjningsberedskapscentralen, fastställdes de allmänna målen och bestämdes om finansieringen av verksamheten.

Bestämmelser om Försörjningsberedskapscentralens övriga uppgifter i syfte att trygga försörjningsberedskapen ges i statsrådets förordning.

Samhällets säkerhetsstrategi bildar en gemensam grund för beredskapsåtgärderna och ledningen under kriser för alla aktörer i samhället. Strategin kompletteras och fördjupas av de strategier och styrdokument för beredskap och hantering av störningar som beretts inom de olika förvaltningsområdena.

Lagstiftning med betydelse för försörjningsberedskapen har getts inom olika områden. Mer information om detta hittar du i presentationen av respektive bransch.