Finansiering och lagstiftning

Syftet med lagen om försörjningsberedskap (1390/1992) är att vid undantagsförhållanden trygga de ekonomiska funktionerna och därtill hörande tekniska system som är nödvändiga för befolkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar, dvs. försörjningsberedskapen.

Med denna lag grundades Försörjningsberedskapscentralen, fastställdes dess allmänna mål och bestämdes om finansieringen av verksamheten.

Kostnaderna för upprätthållandet av försörjningsberedskapen täcks centralt från försörjningsberedskapsfonden, som står utanför statsbudgeten och förvaltas av Försörjningsberedskapscentralen.

Till Försörjningsberedskapsfonden intäktsförs den försörjningsberedskapsavgift som uppbärs på energi. Intäkterna från avgiften är ca 50 miljoner euro per år. Försörjningsberedskapsfondens balansomslutning är 1,2 miljarder euro. Huvuddelen av detta kapital är bunden i säkerhetsupplag.