Organisation

Försörjningsberedskapsorganisation

Försörjningsberedskapsorganisationen är ett nätverk som utvecklar och upprätthåller försörjningsberedskapen i Finland utifrån principen om partnersamarbete mellan den offentliga och den privata sektorn. Dess huvudmål är att trygga verksamhetsförutsättningarna för organisationer som är viktiga för försörjningsberedskapen och därigenom hela samhällets verksamhetsförutsättningar. I försörjningsberedskapsorganisationen arbetar flera hundra företag, myndigheter och organisationer från olika samhällsområden för att uppnå de gemensamma målen. 

Försörjningsberedskapsorganisationen består av Försörjningsberedskapscentralen, Försörjningsberedskapsrådet och de branchvisa sektorerna och poolerna. 

Försörjningsberedskapscentralens uppdrag är att bedriva planering och operativ verksamhet i syfte att utveckla och upprätthålla landets försörjningsberedskap. Försörjningsberedskapscentralen har som uppgift att stödja poolernas och sektorernas verksamhet och att sköta sina övriga lagstadgade uppgifter. Försörjningsberedskapscentralen leds av verkställande direktören efter direktiv som ges av Försörjningsberedskapscentralens styrelse.

Försörjningsberedskapsrådet granskar försörjningsberedskapens allmänna tillstånd i landet och lämnar förslag i ärenden som gäller försörjningsberedskap.

Sektorernas uppgift är att bedöma försörjningsberedskapens tillstånd inom sitt område och främja myndigheternas och näringslivets samarbete i ärenden som gäller försörjningsberedskap.

Poolerna svarar för den operativa beredskapen i egenskap av organ som fungerar under näringslivets ledning. Deras uppgift är att tillsammans med företag inom branschen följa upp, utreda, planera och förbereda åtgärder för att utveckla beredskapen inom respektive bransch.

Försörjningsberedskapscentralen

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) är ett statligt verk, som hör till handels- och industriministeriets förvaltningsområde och har som uppgift att planera och handha den operativa verksamheten, som behövs för att upprätthålla och utveckla landets försörjningsberedskap.

Målet är att trygga befolkningens utkomst, näringslivets verksamhetsförutsättningar och de ekonomiska funktionerna, som är nödvändiga för landets försvar i undantagsförhållanden och vid allvarliga störningar i normalförhållanden. Tyngdpunkten ligger numera vid att säkerställa de tekniska systemen.