Ledning och kommunikation i nyckelrollerna i övningen JÄÄTYVÄ 2019 i västra Finland

I Seinäjoki-regionen 6–7.11.2019 övade olika aktörer samarbete vid en omfattande och allvarlig störning i eldistributionen som orsakats av väder och som påverkade både det lokala och det riksomfattande elnätet. 240 personer deltog i den regionala övningen. Övningen visade att ledningen i företag och andra organisationer har förbundit sig vid att utveckla sina funktioner och förbättra sitt samarbete samt förhåller sig positivt till samarbetsövningar.

I övningen lamslogs samhällets basfunktioner för en längre tid av en storm med isbildning som orsakade en omfattande och långvarig störning i eldistributionen i stamnätet och distributionsnäten. Detta försämrade levnadsförhållandena i västra Finland på distributionsområdena för Seiverkot Oy, Elenia Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab och Caruna Ab. Kriser av denna typ som förlamar samhällets funktioner kräver samarbete mellan många olika aktörer, fungerande teknik och kommunikation.

Övningen visade att verktygen för lägesbilder och kommunikation användes smidigt. Aktörerna inom sektorn kunde följa med varandras kommunikation och förmedla information genom sina egna kommunikationskanaler. Även den tekniska kommunikationsberedskapen för bland annat Virve och Krivat hade förbättrats. Krivat, som uppehålls av Suomen Erillisverkot Oy, är ett gemensamt kommunikations- och lägesbildssystem för aktörer inom den kritiska infrastrukturen.

– Alla personer och aktörer som deltog i övningen förtjänar ett stort tack. Arbetsinsatsen för att förbättra beredskapen i Seinäjoki-regionen och för hela det finska samhället har varit betydande. Med hjälp av övningen kunde man förbättra samarbetet mellan de olika aktörerna och funktionsförmågan vid allvarliga störningar i eldistributionen. Detta återspeglades till exempel i att verksamhetsmodellerna förädlades och genom att befintlig teknik och olika it-system utnyttjades under felavhjälpningen, säger Arto Pahkin, ordförande för styrgruppen för övningen.

Pahkin betonar att kommunikationssamarbete ska övas regelbundet och att systemen måste utvecklas ytterligare. Det ska dessutom säkerställas att alla aktörer inom den kritiska infrastrukturen har kompatibla kommunikations- och lägesbildssystem. I princip finns systemen redan, men det tar sin tid innan alla samhällskritiska aktörer tar systemen i bruk.

Målet är störningsfri verksamhet för företag vid exceptionella situationer

Kristian Finell, VD vid Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, berättar att långvariga fel i eldistributionen utöver de omedelbara konsekvenserna kan skapa många utmaningar för verksamheten vid distributionsnätsbolaget. Från ett litet nätbolags synvinkel är det mycket viktigt att utveckla gemensamma kommunikationsverktyg.

– Vår personal deltog ivrigt i övningen. De var väldigt kreativa då de försökte hitta lösningar till exceptionellt allvarliga störningar som orsakats av fel i stamnätet och regionnätet. Dessa lösningar hade inte uppkommit tidigare, så i detta avseende gav övningen oss nya synvinklar. Denna information var verkligen värdefull, så för vår del lyckades övningen bra, säger Finell.

Övningen var en fortsättning på övningen JÄÄTYVÄ 2017 i Norra Savolax

Övningen JÄÄTYVÄ 2019 var en fortsättning på övningsserien JÄÄTYVÄ. Den första nationella övningen i Kuopio-regionen genomfördes 2017 och skapade grunden för de regionala övningar som har genomförts runt om i Finland under 2018–2019. 240 personer från de organisationer som är avgörande för samhället deltog i övningen och dess förberedelser.

Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool svarade för verkställigheten av JÄÄTYVÄ 2019. Följande aktörer deltog i övningen som inbjudna samarbetspartner: stamnätsbolaget Fingrid Abp, Försörjningsberedskapscentralen, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Ab, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoki stad, Södra Österbottens räddningsverk, Valio Ab och andra myndigheter och företag i regionen, till exempel telebolag.

Mer information om övningen:

Arto Pahkin, elcentralchef, Fingrid Abp
Ordförande för styrgruppen för övningen JÄÄTYVÄ
tfn 0400 756 146

Petri Nieminen, kraftsystemsombud, Försörjningsberedskapscentralen
tfn 029 505 1060

Foto: Fingrid