Internationellt samarbete

Översikt

Detta är en naturlig följd av den ökade internationella öppenheten och näringslivets internationella nätverksetablering, som globaliseringen har medfört.

Europeiska unionens auktoritet inom försörjningsberedskapen

Grunden för EU:s verksamhet är en gemenskapslagstiftning som är bindande för medlemsländerna och regeringssamarbetet. Ärenden som berör försörjningsberedskap står tills vidare som helhet utanför gemenskapslagstiftningen, fastän EU:s strategiska linjedragningar lyfter fram vikten av denna verksamhet.

Försörjningsberedskapsarbete inom NATO

Den nordatlantiska fördragsorganisationen Nato har en bred civilsektor. Kommittéer bestående av nationella representanter planerar nyttjandet av civilresurser i Natos verksamhet. Verksamheten koncentrerar sig på land-, sjö- och lufttransporter, telekommunikation, industriproduktion, medicinalförsörjning, miljöärenden, livsmedelsförsörjning och jordbruk.