Försörjningsberedskapsrådets ställningstagande

De största utmaningarna för försörjningsberedskapen under den kommande valperioden

Försörjningsberedskapsrådet har behandlat de centrala utmaningarna ur försörjningsberedskapens per-spektiv och lämnar följande offentliga ställningstagande i ärendet. Ställningstagandet bygger på statsrådets beslut av december 2018 om målen med försörjningsberedskapen.

Försörjningsberedskapsrådet betonar i ställningstagandet vikten av att trygga landets energiförsörjningsberedskap samt säkerställa funktionsförmågan i det digitala samhällets funktionsförmåga och i de logistiska tjänsterna och nätverken. Andra viktiga områden är att säkerställa livsmedelsförsörjningen och stödja det militära försvaret. Försörjningsberedskapsrådet betonar vidare betydelsen av internationellt samarbete på försörjningsberedskapsområdet samt regional och lokal beredskap, liksom också behoven för utveckling av försörjningsberedskapslagstiftningen.

– Det är viktigt att vi också under nästa valperiod förbinder oss till de nationella målen med försörjningsberedskapen. Omvälvningar i omvärlden har gett upphov till hot och osäkerhetsmoment, som kräver föregripande och långsiktigt beredskapsarbete. Till exempel klimatförändringarna och insatserna för att motarbeta dem ställer nya krav på energiförsörjningsberedskapen, säger Försörjningsberedskapsrådets ordförande Jukka Ruusunen.

Hela ställningstagandet

Mer information:

Jukka Ruusunen, ordförande, Försörjningsberedskapsrådet, tfn 040 593 8428

Raimo Luoma, generalsekreterare, Försörjningsberedskapsrådet, tfn 029 505 1001