Försörjningsberedskapsrådet behandlade tryggandet av försörjningsberedskapen under pandemikrisen

Försörjningsberedskapsrådet behandlade vid sitt möte 17.4.2020 arbetet kring tryggandet av försörjningsberedskapen under pågående pandemikris.

Mötet konstaterade att försörjningsberedskapsorganisationen, som samordnar resurser från den offentliga och den privata sektorn, har fått igång sin verksamhet för undantagsförhållanden med framgång. Detta arbete, som innefattar ett flertal olika näringsgrenar och branscher, är centralt för att trygga samhällets livsviktiga funktioner under kristid.

Försörjningsberedskapsrådet fick en utredning av Försörjningsberedskapscentralen angående upphandlingen av andningsskydd som Försörjningsberedskapscentralen genomfört som en följd av stödbegäran från Social- och hälsovårdsministeriet och de omfattande brister som uppdagats i samband med upphandlingarna.  Försörjningsberedskapsrådet uppmuntrar Försörjningsberedskapscentralen att sköta upphandlingar i nära och brett samarbete med den privata sektorn.

Försörjningsberedskapsrådet ämnar analysera situationen som uppstått pga. pandemikrisen från ett bredare försörjningsberedskapsperspektiv. Utgående från denna analys kommer Försörjningsberedskapsrådet att lägga fram förslag på hur försörjningsberedskapsverksamheten kunde utvecklas så, att det finländska samhället i framtiden är bättre berett på dylika situationer.

Tilläggsinformation:
Försörjningsberedskapsrådets ordförande Jukka Ruusunen, tfn. 040 593 8428
Försörjningsberedskapsrådets generalsekreterare Janne Känkänen, tfn. 029 505 1012