Försörjningsberedskapsrådet behandlade läkemedelsberedskapen

Försörjningsberedskapsrådet behandlade läkemedelsberedskapens läge, framtid och aktuella frågor i sitt möte 3.3.2020.

Ämnesområdet hör till Försörjningsberedskapsrådets tidigare fastslagna arbetsprogram enligt vilket man under år 2020 skall behandla centrala teman och mål som definierats i statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen (1048/2018).

Diskussionerna rörde sig speciellt kring de viktigaste läkemedlen och tillgång på och lagring av den utrustning och de förnödenheter som behövs inom hälsovården i fall av epidemier, smittosamma sjukdomar och undantagsförhållanden.

Den epidemi som Coronaviruset COVID-19 har förorsakat behandlades på basen av aktuell information från Institutet för hälsa och välfärd.

Under mötets gång konstaterades att hälsovårdens försörjningsberedskap grundar sig på en internationell marknad för läkemedels-, vårdartikel- och medicinteknisk utrustning. Läkemedlens och den medicintekniska utrustningens och vårdartiklarnas leveranskedjor är ofta globala och invecklade, vilket resulterar i en utmaning ur den nationella beredskapens synpunkt.

Bedömt som en helhet är läkemedelstillgången i Finland på en god nivå. Detta gäller också läkemedelssektorns aktörer och myndigheternas interaktion och samarbete.

Vikten av en effektiv kommunikation med medborgarna i samband med olika störningssituationer understreckades. Också hushållens och medborgarnas frivilliga beredskapsåtgärder har en viktig roll ur hela samhällets synpunkt. Myndigheter och förbund har uppgjort en beredskapsrekommendation för hushållen och den finns att få på adressen 72tuntia.fi.

 

Ytterligare uppgifter:

Försörjningsberedskapsrådets ordförande Jukka Ruusunen, p. 040 593 8428

Försörjningsberedskapsrådets generalsekreterare Tomi Lounema, p. 040 769 4327