Försörjningsberedskapsrådet analyserade konsekvenserna av pandemikrisen

Vid sitt möte 28.5.2020 beslöt Försörjningsberedskapsrådet att inleda en granskning av konsekvenserna av pandemikrisen ur försörjningsberedskapssynvinkel. Utifrån granskningen har Försörjningsberedskapsrådet för avsikt att lägga fram förslag till utvecklande av försörjningsberedskapsverksamheten så att Finland i fortsättningen bättre än tidigare har beredskap för motsvarande situationer.

Vid mötet konstaterades det att det är nyttigt att inleda en analys av konsekvenserna av pandemin medan krisen ännu fortsätter. Det finns skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid störningar i de globala leverantörs – och värdekedjorna samt de utmaningar som den inhemska produktionen och servicen, som är central för försörjningsberedskapen, medför. Likaså är det befogat att granska den materiella lagringen och arbetsfördelningen mellan myndigheterna. Andra centrala föremål för analysen är t.ex. kommunikation och hantering av den nationella lägesbilden.

I diskussionen betonades att det även i fortsättningen är nödvändigt att den offentliga förvaltningen och näringslivet samarbetar i försörjningsberedskapsfrågor. Åtgärder som främjar säkerhet och skydd mot pandemi är viktiga både inom hälso – och sjukvården liksom också på andra håll i samhället.

Försörjningsberedskapsrådets ordförande Jukka Ruusunen betonade att uppföljningen av försörjningsberedskapsverksamhetens tillstånd och utveckling samt föreslå åtgärder hör till kärnan av Försörjningsberedskapsrådets arbete.

– Den nationella beredskapen och försörjningsberedskapen kan utvecklas utifrån erfarenheterna av pandemikrisen. Vi tar ut all lärdom av denna kris, konstaterade Ruusunen.

Dessutom fick Försörjningsberedskapsrådet vid mötet en aktualitetsöversikt över Försörjningsberedskapscentralens särskilda åtgärder i anslutning till pandemikrisen. Till dessa hör bl.a. skapandet av en nationell lägesbild av försörjningsberedskapen i samarbete med näringslivet, stödarrangemang för sjötransporter som är av central betydelse med tanke på försörjningsberedskapen samt den av Försörjningsberedskapscentralen genomförda upphandlingen av skyddsutrustning för hälso – och sjukvården i enlighet med social – och hälsovårdsministeriets upphandlingsförslag.
Ytterligare information:

Jukka Ruusunen, Försörjningsberedskapsrådets ordförande, tfn 040 593 8428
Janne Känkänen, generalsekreterare för Försörjningsberedskapsrådet, tfn 029 505 1012

Försörjningsberedskapsrådet har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa läget och utvecklingen i fråga om försörjningsberedskapen samt lägga fram förslag till åtgärder.

Försörjningsberedskapscentralen är en inrättning inom arbets – och näringsministeriets förvaltningsområde som har till uppgift att planera och bedriva operativ verksamhet i anslutning till upprätthållandet och utvecklandet av försörjningsberedskapen i landet.