Försörjningsberedskapscentralens syn på coronavirusets inverkan på logistiken och försörjningsberedskapen

Med tanke på försörjningsberedskapen är det viktigt att säkerställa sjötransporterna, hamnarnas verksamhet, lotsningen och bränslepåfyllningen för att trygga utrikeshandeln. Hamnarna fungerar som normalt, men bristen på containrar kan orsaka störningar. Inom persontrafiken på passagerar- och bilfärjorna har passagerarantalet minskat drastiskt. Inom sjötransporterna fungerar frakttrafiken nästan som normalt och målet är att säkerställa en fungerande frakttrafik även framöver.

Nedgången i flygtrafiken har en avsevärd inverkan på kapaciteten inom frakten med passagerarplan.

Inom gummihjulstrafiken har passagerarantalet i stadstrafiken minskat till ungefär hälften, i fjärrtrafiken till under hälften och i chartertrafiken har nästan alla resor annullerats. Godstransporterna inrikes fungerar tills vidare normalt, och kontinuiteten i dem är viktig till exempel för dagligvaru- och energiförsörjningen.

När det gäller järnvägstransporter ställs tågturer i persontrafiken in inom både när- och fjärrtrafiken från och med den 17 mars, men godstransporterna fungerar. Bristen på containrar kan orsaka störningar även inom järnvägstransporterna. Det är ytterst viktigt att se till att transportkedjorna inte bryts.

Företagen och hamnarna har instruerat sin personal och passagerarna i förebyggande av coronaviruset genom olika konkreta åtgärder. Målet är att minimera kontakterna mellan människor för att förebygga smittspridning.

Försörjningsberedskapscentralens syns på hamstring av livsmedel till följd av coronavirussituationen

Handeln fungerar normalt för närvarande. Det förekommer inga störningar i logistiken, industrin eller leveranserna.

Den snabba förändringen i människors köpbeteende har kunnat orsaka tillfälliga störningar i tillgången på varor i butikerna. Butikerna har möjlighet att själva vid behov begränsa köpvolymerna för att säkerställa en positiv kundupplevelse. Situationen följs aktivt i samarbete med aktörer inom livsmedelsförsörjningssektorn. Funktionssäkerheten på marknaden säkerställs tillsammans med staten samt aktörer inom handeln, industrin, primärproduktionen och logistiken.

Även om människor av förståeliga skäl är oroade över situationen är det bra att komma ihåg att medborgarna inte har något behov av att skaffa mer livsmedelsprodukter eller hygienartiklar än normalt. Viktigt är att se till att ha ett reservförråd som räcker i tre dagar hemma.

Försörjningsberedskapscentralen har en särskild roll vid undantagsförhållanden

Försörjningsberedskap baserar sig på en fungerande marknad och en konkurrenskraftig ekonomi. Marknaden räcker dock inte nödvändigtvis till för att upprätthålla de ekonomiska och tekniska basfunktionerna i samhället vid olika störningar och undantagsförhållanden. Genom olika försörjningsberedskapsåtgärder görs därför förberedelser för att upprätthålla funktioner som är livsviktiga för samhället på ett sätt som är så nära normalläget som möjligt även under dessa förhållanden.

Försörjningsberedskapscentralens viktigaste uppgifter i coronavirussituationen är att stödja hälsovården i den materiella beredskapen, trygga den kritiska infrastrukturens funktion, tillhandahålla expertis inom försörjningsberedskap och upprätthålla en lägesbild över försörjningsberedskapen. Särskilt övervakas situationen inom hälsovården, logistiken, energiförsörjningen och dagligvaruförsörjningen.

SENASTE INFORMATIONEN OM CORONAVIRUSET

Institutet för hälsa och välfärd (THL) fungerar som expertinstitut inom bekämpning av smittsamma sjukdomar i Finland. Institutet publicerar den senaste informationen om coronavirussituationen på sin webbplats under fliken Aktuellt.

Arbets- och näringsministeriets meddelanden om coronaviruset finns på ANM:s webbplats under fliken Aktuellt.