Försörjningsberedskapscentralen vidtar åtgärder för att säkerställa sjötransporterna av lastbilsfrakt

Försörjningsberedskapscentralen vidtar snabba ekonomiska stödåtgärder särskilt i syfte att säkerställa för försörjningsberedskapen viktiga varuflöden från Finland till Sverige och Baltikum och därigenom till Centraleuropa.

Sjötransporter står för circa 80 procent av Finlands import och ca 90 procent av exporten, och fartygen transporterar årligen cirka en miljon lastbilar som är lastade med import- och exportvaror. Passagerarbilfärjorna har en viktig uppgift genom att de transporterar lastbilsfrakt. På färjorna transporteras stora mängder livsmedel, läkemedel och andra konsumtionsvaror. En stor del av denna frakt är nödvändig för Finlands försörjningsberedskap och näringsliv.

– Åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset har nu i praktiken gjort slut på persontrafiken på passagerarbilfärjorna, och intäkterna från persontrafiken är nödvändiga för att verksamheten ska vara lönsam. Därför säkerställs frakttransporterna med våra åtgärder under de närmaste månaderna, säger Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör Tomi Lounema.

Transportföretagen betalar fortsättningsvis för fartygsresorna på normalt sätt till rederierna. Utöver detta börjar staten betala stöd till rederierna. Syftet med stödet är att täcka differensen mellan fraktintäkterna och de intäkter som behövs för att trafiken ska vara ekonomiskt lönsam. Eventuellt överflödigt stöd kan drivas in i efterhand. Stödet gör det möjligt att hålla trafiken vid lönsamhetsgränsen.

Stöd beviljas för de kommande tre månaderna, och en fortsättning på stödåtgärderna kommer att övervägas om epidemisituationen kräver det. Godstrafiken säkerställs fram till dess att läget normaliseras.

Stödarrangemanget gäller sju passagerarbilfärjor

Stödarrangemangen omfattar fem passagerarbilfärjor (*) som seglar under finsk flagg, en under svensk flagg och en under estnisk flagg. Fartygen trafikerar rutterna Helsingfors–Tallinn, Åbo–Stockholm och Vasa–Umeå. Fartygen på rutten mellan Åbo och Stockholm säkerställer samtidigt att Ålands frakttrafik till Finland och Sverige fortsätter. RoRo- och RoPax-trafiken till Tyskland och andra destinationer i Europa är lönsam verksamhet som sker på marknadsvillkor och som inte behöver stöd.

– Försörjningsberedskapscentralen beviljar stöden på rederiernas ansökan och meddelar stödets villkor i stödbeslutet. Försörjningsberedskapscentralen kan vid behov också prioritera de mest kritiska transporterna, till exempel transporter som gäller livsmedel, läkemedel och produkter för hälso- och sjukvården, säger Lounema.

Stödets totala belopp är högst 45 miljoner euro, och vid beviljandet av stödet iakttas EU:s lagstiftning och stödmekanismer, och arbets- och näringsministeriet notifierar EU-kommissionen om stödet. Åtgärden är ett bevis på de nationella försörjningsberedskapsarrangemangens smidighet och styrka, och den är ett gott exempel på myndigheternas fördjupade samarbete med näringslivet.

 

Mer information
Tomi Lounema, verkställande direktör
tfn 029 505 1110
Försörjningsberedskapscentralen

Sauli Savisalo, direktör
tfn 029 505 1073
Försörjningsberedskapscentralen

(*) Arrangemanget gäller för närvarande följande fartyg:

 Åbo–Långnäs–Stockholm Viking Line: Amorella & Viking Grace, TallinkSilja: Baltic Princess & Galaxy
Helsingfors–Tallinn Eckerö Line: Finlandia, Tallink: MegaStar
Vasa–Umeå Wasa Line: Wasa Express

 

25.3.2020 kl 15:51