Försörjningsberedskapscentralen har ingått ett omfattande avtal för att säkerställa leveranserna av andningsskydd

Försörjningsberedskapscentralen ingick förra veckan ett avtal om kontinuerlig leverans av andningsskydd som sträcker sig till början av juli. Avtalet har ingåtts med en fabrik som redan tidigare levererat skyddsutrustning av hög kvalitet. Leverantörens parti från Kina till Finland 14.4.2020 uppfyllde kravet på filtreringseffektivitet enligt standarden EN 14683 för kirurgiska mun – och nässkydd i kategori TYPE II. Produkterna lämpar sig väl för att förebygga coronaviruset i sjukhusmiljö.

I och med avtalet importeras 12,5 miljoner kirurgiska mun – och nässkydd till Finland mellan maj och juli. Avtalet kompletterar den skyddsutrustningsproduktion som håller på att startas i Finland. Tillsammans förbättrar dessa sjukhuspersonalens tillgång till ansiktsskydd av hög kvalitet som är avsedda för medicinska åtgärder.

Det långvariga avtal som nåtts under undantagsförhållanden baserar sig på det finländska företagets goda relationer ute i världen. Avtalet är ett bra exempel på hur viktigt samarbetet med sådana finländska företag som har verksamhet i Kina är vid upphandlingen av skyddsutrustning. När samarbetsrelationerna har byggts upp är det möjligt för Försörjningsberedskapscentralen att uppnå en bättre och långsiktigare förutsägbarhet beträffande tillgången på kritisk skyddsutrustning än i början av krisen.

Bakgrund till Försörjningsberedskapscentralens anskaffning av skyddsutrustning

I och med coronaviruspandemin har skyddsutrustning blivit föremål för en aldrig tidigare skådad hård efterfrågan: i praktiken strävar nästan varje land efter att skaffa så mycket varor som möjligt så snabbt som möjligt. Finland har i en internationell jämförelse haft rikligt med skyddsutrustning i säkerhetsupplagen, men i en epidemisituation är förbrukningen exceptionellt hög.

Försörjningsberedskapscentralen har en kompletterande roll vid upphandling av skyddsutrustning och skaffar en del av den skyddsutrustning som Finland behöver på basen av social – och hälsovårdsministeriets upphandlingsanmodan. I normala fall agerar de som skaffar skyddsutrustning via sina egna upphandlingskanaler också under undantagsförhållanden. Detta innebär att utöver Försörjningsberedskapscentralens beställningar anländer det hela tiden skyddsutrustning till Finland också t.ex. via sjukvårdsdistriktens, kommunernas och privata hälsotjänsters egna upphandlingskanaler.

Under undantagsförhållanden kan man avvika från EU: s standarder i enlighet med SHM: s anvisningar (https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/stm-n-linjaus-henkilonsuojainten-turvallisuusvaatimuksista-koronavirustilanteen-aikana på finska). VTT testar alla skyddsanordningar som FBC beställt och som kommit till Finland och säkerställer deras filtreringseffektivitet.

Tilläggsuppgifter:

Janne Känkänen
Tf verkställande direktör
tfn. 029 505 1012

Intervjuanmodan riktas till:

Emmi Laaksonen
VD:s assistent
tfn. 029 505 1017

Meddelandet publicerades 28.4.2020 klo 10.00 (på finska)