Försörjningsberedskapscentralen har grundat en anskaffningsavdelning för coronakrisen

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har grundat en ny avdelning i form av en projektorganisation vars uppgift är att se till att den centrerade anskaffningsverksamheten sker sakligt och effektivt. Till avdelningens uppgifter hör också att skapa och fortgående uppdatera en nationell lägesbild gällande anskaffningen av skyddsutrustning. Enhetens viktigaste mål är att säkerställa att FBC klarar av anskaffningen av skyddsutrustning under de exceptionella omständigheterna som coronapandemin har förorsakat.

Coronapandemin har förorsakat att efterfrågan på skyddsutrustning är högre än någonsin. Det framgår ur den tidigare publicerade utredningen att FBC inte har haft de nödvändiga operativa förutsättningarna för att kunna verkställa de anskaffningsuppgifter som social- och hälsovårdsministeriet har gett till FBC. De nämnda anskaffningsuppgifterna hör inte till FBC:s sedvanliga verksamhet. Efter att utredningen publicerades förutsatte FBC:s styrelse att korrigerande åtgärder vidtas så att förtroendet för FBC kan återställas och att FBC kan sköta sin exceptionella uppgift och sköta social- och hälsovårdsministeriets anskaffningsanmodan.

Den nya enheten som grundats för att sköta anskaffningen av skyddsutrustning inledde sin verksamhet tisdagen 21.4.2020. Enheten består av två team: lägesbilds- och anskaffningsteamet. Lägesbildsteamet uppgift är att skapa transparens så att lagerhållningen och leveranserna samt konsumtionsprognoserna av den kritiska skyddsutrustningen kan rapporteras till de centrala intressenterna.

Till anskaffningsteamets uppgifter hör att säkerställa anskaffningen av skyddsutrustning så att Finlands social- och hälsovårdstjänsts behov kan tillgodoses under coronasituationen. Teamet anskaffar skyddsutrustning som uppfyller kvalitetsstandarderna och förser lägesteamet med tidsenliga uppdateringar såväl gällande utländska anskaffningar som inhemsk tillverkning. Anskaffningsteamet granskar den existerande orderstocken enligt FBC:s skärpta anskaffningsinstruktioner och vidtar åtgärder för att korrigera upptäckta avvikelser. Teamet uppdaterar dessutom en uppskattning av hur mycket skyddsutrustning som kommer att anlända till Finland på basen av en omsorgsfull genomgång av orderstocken.

En nätverksmässig verksamhetsmodell och tilläggsresurser

Anskaffningsenheten för skyddsutrustning följer en nätverksbaserad verksamhetsmodell. Enheten leds av juris kandidat Rain Mutka. Han har en lång erfarenhet av att verkställa och leda krävande offentliga anskaffningar. Beslutsfattningen gällande de egentliga anskaffningarna sköts fortfarande alltid av Försörjningsberedskapscentralen. Som ett exempel av den nätverksbaserade verksamhetsmodellen kan nämnas samarbetet med Finlands Näringsliv.

Målet med att grunda en ny enhet för anskaffning av skyddsutrustning är att säkerställa att FBC:s viktigaste grundfunktioners kontinuitet och prestationsförmåga kan säkerställas under pandemin. Alla skyddsutrustningsanskaffningar sköts av den nya enheten. FBC:s basverksamhet fortsätter på normalt sätt. FBC:s basfunktioner styrs av lagen om försörjningsberedskapens tryggande. Syftet med denna lag är att med tanke på undantagsförhållanden och allvarliga störningar som kan jämföras med undantagsförhållanden trygga de ekonomiska funktioner och därtill hörande tekniska system som är nödvändiga för befolkningens utkomst, landets näringsliv och landets försvar (försörjningsberedskap).

Försörjningsberedskapscentralen har till uppgift att utveckla samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet i frågor som gäller försörjningsberedskapen, säkerställa funktionen hos sådana tekniska system som är livsviktiga med tanke på försörjningsberedskapen, trygga kritisk varu- och tjänsteproduktion samt sådan produktion som stöder det militära försvaret, sköta den obligatoriska upplagringen och skyddsupplagringen samt att i statens säkerhetsupplag hålla sådana material som är nödvändiga för uppnåendet av målen enligt lagens 1 § och fullgörandet av de internationella avtalsförpliktelser som är bindande för Finland.

Tilläggsuppgifter:

Janne Känkänen
Tf verkställande diektör
tfn. 029 505 1012

Intervjuanmodan riktas till:
Emmi Laaksonen
VD:s assistent
tfn. 029 505 1017

 

 

Meddelandet publicerades 23.4.2020 klo 16.30 (på finska)