Partnersamarbete mellan den privata och offentliga sektorn

Näringslivet upprätthåller en betydande del av de funktioner som är livsviktiga för samhället. Därför är det en förutsättning för försörjningsberedskapen att aktörerna inom den privata sektorn deltar i verksamheten.

Näringslivets aktiva medverkan i försörjningsberedskapen på eget initiativ har alltid varit karakteristiskt för Finland. Samarbetet bygger på de goda erfarenheterna under kriget och på de verksamhetsformer som etablerades strax efter det.

Företagen deltar i verksamheten genom försörjningsberedskapsorganisationens sektorer och pooler. De sektorer som har bildats för olika prioritetsområden inom försörjningsberedskap är omfattande, branschspecifika samarbetsorganisationer. Olika myndigheter och organisationer och de främsta företagen i branschen deltar i samarbetet inom en sektor. Sektorernas övergripande uppgift är att styra, samordna och följa upp beredskapsåtgärderna inom respektive bransch och att fastställa målen för poolerna inom sektorn.

Poolerna svarar för den operativa beredskapen i egenskap av organ som fungerar under näringslivets ledning. Deras uppgift är att tillsammans med företagen i branschen följa upp, utreda, planera och förbereda åtgärder i syfte att utveckla försörjningsberedskapen i branschen och att definiera de företag i branschen som är kritiska för försörjningsberedskapen.