Myndigheter

I Finland har de olika myndigheterna byggt upp sin beredskapsnivå så att de kan fortsätta och effektivisera sin verksamhet också under störningssituationer.

På denna sida introduceras ett antal ministerier och statliga ämbetsverk som har en central roll ur beredskapssynvinkel.

Arbets- och näringsministeriet

I egenskap av sakkunnigorganisation gällande näringspolitik svarar arbets- och näringsministeriet för företagens verksamhetsbetingelser, tryggandet av medborgarnas ställning på marknaden och skötseln av statens företagsinnehav.

Försörjningsberedskapscentralen

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) är ett statligt verk, som hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde och har som uppgift att planera och handha den operativa verksamheten, som behövs för att upprätthålla och utveckla landets försörjningsberedskap. Avsikten är att trygga befolkningens utkomst, näringslivet och de ekonomiska funktioner, som är nödvändiga för landets försvar i undantagsförhållanden och vid allvarliga störningar i normala förhållanden. Tyngdpunkten ligger numera vid att säkerställa de tekniska systemen. Speciellt stor uppmärksamhet fästs vid samhällets kritiska informationssystem.

Kommunikationsministeriet

Kommunikationsministeriet främjar ett fungerande samhälle och ökad välfärd genom att se till att medborgarna och näringslivet erbjuds högklassiga, säkra och förmånliga trafikförbindelser och kommunikationer. Ministeriet vill också trygga konkurrenskraftiga verksamhetsförutsättningar för företagen inom branschen.

Kommunikationsverket

Kommunikationsverket är en allmän förvaltningsmyndighet inom elektronisk kommunikation och informationssamhällstjänster och strävar efter att främja utvecklingen av det finländska informationssamhället. Kommunikationsverkets uppgift är att trygga en fungerande och effektiv kommunikationsmarknad. Målet är att konsumenterna skall ha tillgång till sinsemellan konkurrerande och tekniskt utvecklade kommunikationstjänster som är förmånliga och av god kvalitet.

Inrikesministeriet

Civil krishantering

Inrikesministeriet är ett ministerium för regional- och lokalförvaltning, regional utveckling och den inre säkerheten. Inrikesministeriet bereder de lagar, förordningar och övriga beslut som gäller inrikesförvaltningen för regeringen och riksdagen, har hand om beredningen av internationella överenskommelser och beslut samt frågor som gäller den Europeiska unionen samt styr inrikesförvaltningens verksamhet. Ministeriets polisavdelning är polisens högsta ledning i landet, räddningsavdelningen är räddningsväsendets högsta ledning och gränsbevakningsavdelningen är samtidigt staben för gränsbevakningsväsendet.

Försvarsministeriet

Försvarsministeriet svarar som en del av statsrådet och i egenskap av styrande myndighet på sitt förvaltningsområde för den nationella försvarspolitiken och säkerheten samt för det internationella försvarspolitiska samarbetet.

Utrikesministeriet

Utrikesministeriet skall främja finländarnas säkerhet och välfärd.

I en värld där samarbetet fördjupas innebär detta att internationellt gemensamt ansvar byggs upp och att freden förstärks utifrån demokrati, jämlikhet, respekt för de mänskliga rättigheterna, hållbar utveckling och rättsstatprincipen.

I egenskap av sakkunnig inom området för internationella förbindelser förbereder och verkställer utrikesministeriet Finlands utrikespolitik och förenar olika organs sakkunnighet till en nationell verksamhetslinje.

Finansministeriet

Finansministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik, statens budget samt fungerar som expert inom skattepolitiken. Finansministeriet svarar för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklingen av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Dessutom deltar ministeriet i den Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.