Olika metoder för tryggandet av försörjningsberedskapen

 

Det finns många metoder att trygga försörjningsberedskapen. Grunden för försörjningsberedskapen skapas genom den allmänna ekonomi- och näringspolitiken, som tryggar samhällsekonomins konkurrensförmåga och därigenom även tillgången på funktioner, ekonomiska resurser och kompetenser som är nödvändiga för upprätthållandet av försörjningsberedskapen. Försörjningsberedskapscentralen arbetar för att för sin del bidra till att försörjningsberedskapen beaktas i det ekonomiska och samhälleliga beslutsfattandet.

Försörjningsberedskap har traditionellt avsett åtgärder för att trygga tillgången på material. Genom att lagra produkter och material som är nödvändiga för samhällets funktion bereder vi oss på att trygga befolkningens försörjning och näringslivets funktion vid eventuella svåra kriser eller allvarliga störningar i tillgången på produkter och material. Lagringen genomförs i form av säkerhetsupplag, obligatoriska upplag eller skyddsupplag.

Endast en del av beredskapen kan skötas med hjälp av upplag. Inom många branscher som är viktiga för samhällets funktion har getts lagstiftning som förutsätter att aktörerna har förmåga att vid störningar trygga de processer som är viktiga för deras egna verksamheter. Utöver de lagstadgade beredskapsåtgärderna främjar företagens frivilliga åtgärder för att trygga kontinuiteten av sina verksamheter som de vidtar på eget initiativ hela samhällets förmåga att fungera vid störningar och undantagsförhållanden. Försörjningsberedskapscentralen stöder denna verksamhet genom att erbjuda företag som är kritiska för försörjningsberedskapen verktyg för att utveckla sin kontinuitetshantering.

Av en del företag förutsätts dessutom beredskapsplanering för de allvarligaste kriserna. Vid beredskapsplaneringen beaktas bl.a. de produktions-, lokal- och personalreserveringar som Försvarsmakten gjort för att trygga verksamheten under kriser. Utöver detta har myndigheterna lagstadgad beredskap att tillfälligt styra samhällets verksamhet i situationer i vilka marknaden inte producerar tillräcklig försörjningsberedskap.

Internationella avtal stöder de åtgärder som vidtas för att trygga försörjningsberedskapen i Finland. För de allvarligaste kriserna förbereder vi oss dock med nationella åtgärder.