Målen

Statsrådet ger ett beslut om målen med försörjningsberedskapen en gång per regeringsperiod

I statsrådets senaste beslut om målen med försörjningsberedskapen från år 2018 (1048/05.12.2018) konstateras att försörjningsberedskapen baserar sig på den internationella marknaden samt på nationella åtgärder och resurser. Målet är att trygga den infrastruktur som är nödvändig för ett fungerande samhälle och den kritiska produktionens kontinuitet i alla situationer så att befolkningens levnadsmöjligheter och funktionsförmåga samt ett fungerande samhälle kan upprätthållas vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden inklusive försvarstillstånd.

Målen indelas i tryggande av samhällets kritiska infrastruktur och tryggande av kritisk produktion.

Till samhällets kritiska infrastruktur hör:

  • överförings- och distributionsnät för energi
  • elektroniska data- och kommunikationssystem
  • transportlogistiska system
  • vattenförsörjning och annan kommunalteknik
  • byggande och underhåll av infrastruktur

Till den kritiska produktionen hör:

  • livsmedelsförsörjning
  • energiproduktion
  • hälso- och sjukvård
  • produktion som stöder försvaret
  • främjande av de allmänna verksamhetsförutsättningarna för exportindustrin