Försörjningsberedskap i Finland

En fungerande ekonomi är ingen självklarhet 

Finland är ett ekonomiskt och teknologiskt avancerat samhälle. Vi köper livsmedel i butiken eller äter på en restaurang. Vi får el från elnätet och vatten från vattenledningsnätet. Vi betalar för varor och tjänster med hjälp av banksystemets tjänster. Vi använder högklassiga hälso- och sjukvårdstjänster. Med försörjningsberedskapsåtgärder tryggar vi att dessa funktioner, som är nödvändiga för samhället, fortsätter att fungera även vid störningar och undantagssituationer.

Finlands kalla klimat, avlägsna läge, beroende av sjötransporter, energiintensiva ekonomiska struktur och långa transportavstånd är särdrag som påverkar målen för försörjningsberedskapen och de metoder som står till förfogande. Globaliseringen, förändringar i ägar- och affärsstrukturerna och den tekniska utvecklingen medför ytterligare utmaningar för tryggandet av försörjningsberedskapen.

Finlands modell bygger på samarbete mellan förvaltning och näringsliv

Beredskapsåtgärderna i ett nätverksbaserat samhälle förutsätter både materiell beredskap och tryggande av kontinuiteten av verksamheten i organisationer som är kritiska för samhällets försörjningsberedskap. Detta kräver omfattande samarbete mellan företagen, myndigheterna och branschorganisationerna.

De statliga och kommunala myndigheterna har lagstadgade skyldigheter att bl.a. med hjälp av beredskapsplaner vidta åtgärder för att trygga att de kan fortsätta sina verksamheter även under störningar och undantagsförhållanden. Näringslivet har i allmänhet ingen lagstadgad skyldighet att vidta beredskapsåtgärder. Företagens beredskapsåtgärder bygger på affärsmässiga faktorer, avtal med kunderna och behovet av riskhantering i anslutning till detta.

Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att tillsammans med försörjningsberedskapsorganisationens sektorer och pooler samordna samhällets och näringslivets mål och fördelar i anslutning till beredskapsåtgärderna.

Internationaliseringen, nätverksekonomin och den tekniska utvecklingen kräver nya sätt att tänka

Finland har många fördelar som hjälper oss att upprätthålla vår nationella försörjningsberedskap. Sådana är bland annat stora naturresurser, god kapacitet inom livsmedelsproduktionen, ett utvecklat välfärds- och utbildningssystem och en välfungerande fysisk och elektronisk infrastruktur.

Vår samhällsekonomi är alltmer integrerad med den internationella ekonomin. Internationaliseringen, nätverksekonomin och den tekniska utvecklingen kräver dock nya infallsvinklar. Därför utvecklas urvalet av metoder inom försörjningsberedskapen kontinuerligt.