De mikrobiologiska testerna av NIDY-skyddsutrustningen rena

Försörjningsberedskapscentralen fick 16.4 kännedom om att mun-nässkydd av NIDY-märke har orsakat allergiska symtom hos en del användare (https://www.se.nesa.fi/kvalitetsavvikelser-har-observerats-i-mun-och-nasskydd-av-market-nidy).

Försörjningsberedskapscentralen underrättade företrädarna för fem logistikcentraler inom universitetssjukvårdsdistriktet och social – och hälsovårdsministeriet om iakttagelserna på kvällen 16.4.2020. Samtidigt bad Försörjningsberedskapscentralen att omedelbart informera de vårdenheter till vilka dessa skyddsanordningar har levererats om iakttagelserna och begärde att användningen av dem skulle upphöra. Liknande kvalitetsavvikelser och felaktiga produkter har rapporterats också utomlands under koronepidemin.

VTT: s mikrobiologiska undersökningar

VTT undersökte NIDY-skyddsutrustningen, av vilken ett parti hade testats av VTT redan tidigare och de resterande tre partierna hade sänts till VTT från användningsändamålen. En del av de lådor som återställts från användarna hade redan tagits i bruk, så lådorna var öppna.

Alla undersökta prover, med undantag för ett prov från den öppnade lådan, visade sig vara rena vid mikrobiologiska tester.

Undersökningarna fortsätter

Eftersom orsaken till den allergiframkallande verkan hos NIDY-märkta munskydd ännu inte har klarlagts, skickar FBC skyddsutrustningen i fråga till Arbetshälsoinstitutet för provning. Mun- och nässkydd av märket nidy skall inte förstöras, utan de skall förvaras så länge som den testningen pågår.

Motsvarande kvalitetsavvikelser och felaktiga produkter har rapporterats under koronepidemin också utomlands.

VTT: s rapport (på finska)